Syfte

Syftet med nätverket PRODIS, är att utveckla och sprida en arbetsmodell för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Utgångspunkten i arbetet är modellen ”Community intervention” (lokalt förebyggande arbete) där forskning och praktik hör ihop. Vi upplever det som att det finns ett fortsatt stort behov att utveckla dopningsförebyggande metoder, även om det idag finns lovande ansatser från flera håll i landet. Om kommuner, län och idrottsförbund som arbetar förebyggande mot dopning samverkar kring detta så blir effekterna större än om man arbetar var och en på sitt håll. Det unika med PRODIS är den samverkan som har skapats mellan olika myndigheter och organisationer, vilket gynnar ett hållbart och långsiktigt arbete.

Inom nätverket PRODIS används den gemensamma arbetsmetoden 100 % ren hårdträning som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan mer berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Huvudkompontenterna i arbetsmetoden är:

  1. Utbildning av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.
  2. Diplomering av träningsanläggningar. För att bli diplomerad måste träningsanläggningen uppfylla följande kriterier: utbildat personalen, utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och personal, ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar dessutom ett samarbete med Distriktidrottsförbundet, utsett en antidopningsansvarig på anläggningen samt att det ska finnas en antidopningspärm på anläggningen.
  3. Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Utöver detta syftar arbetet i PRODIS till att bidra till en nationell kunskapsuppbyggnad som kan spridas till övriga kommuner i landet.

Alla insatser i PRODIS bedrivs lokalt utifrån respektive län/kommuns förutsättningar. Lokalt sker det även ytterligare insatser än de ovan nämnda. Mer information om hur varje aktör arbetar och vad som händer lokalt finns under fliken medverkande, under respektive medverkandeflik.

Här kan du ladda ner en broschyr som beskriver alla delar i arbetsmetoden 100% ren hårdträning. Ladda ner som pdf.

Dela