Om PRODIS

Om PRODIS

Översikt

PRODIS - Ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

PRODIS bildades år 2008 på initiativ från STAD. Inledningsvis ingick Stockholms län, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Malmö stad i nätverket. År 2009 utvidgades nätverket med Norrbottens län, Kronobergs län och Dopingjouren. År 2011 fick STAD ett uppdrag av dåvarande Statens folkhälsoinstitut att samordna nätverket och det utvidgades ytterligare till att även omfatta Västernorrlands län, Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län och Kungsbacka kommun. Under de år som nätverket har funnits har antalet kommuner och län som ingår i nätverket utökats konstant och ambitionen för PRODIS under de kommande åren är att få med alla län och dess kommuner i nätverket. Nätverket PRODIS har under de senaste åren utvecklats och gått från att vara ett projekt till att bli ett stort nationellt utvecklingsarbete för hur problemet dopning i samhället skall hanteras över organisations och myndighetsgränser, till nytta både för individen och för samhället.

Arbetet i PRODIS samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem), Centrum för psykiatriforskning Stockholm.

Mer information om hur varje aktör arbetar och vad som händer lokalt finns under fliken medverkande, under respektive medverkandeflik.

Syfte

Syftet med nätverket PRODIS, är att utveckla och sprida en arbetsmodell för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Utgångspunkten i arbetet är modellen ”Community intervention” (lokalt förebyggande arbete) där forskning och praktik hör ihop. Vi upplever det som att det finns ett fortsatt stort behov att utveckla dopningsförebyggande metoder, även om det idag finns lovande ansatser från flera håll i landet. Om kommuner, län och idrottsförbund som arbetar förebyggande mot dopning samverkar kring detta så blir effekterna större än om man arbetar var och en på sitt håll. Det unika med PRODIS är den samverkan som har skapats mellan olika myndigheter och organisationer, vilket gynnar ett hållbart och långsiktigt arbete.

Inom nätverket PRODIS används den gemensamma arbetsmetoden 100 % ren hårdträning som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan mer berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Huvudkompontenterna i arbetsmetoden är:

  1. Utbildning av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.
  2. Diplomering av träningsanläggningar. För att bli diplomerad måste träningsanläggningen uppfylla följande kriterier: utbildat personalen, utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och personal, ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar dessutom ett samarbete med Distriktidrottsförbundet, utsett en antidopningsansvarig på anläggningen samt att det ska finnas en antidopningspärm på anläggningen.
  3. Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Utöver detta syftar arbetet i PRODIS till att bidra till en nationell kunskapsuppbyggnad som kan spridas till övriga kommuner i landet.

Alla insatser i PRODIS bedrivs lokalt utifrån respektive län/kommuns förutsättningar. Lokalt sker det även ytterligare insatser än de ovan nämnda. Mer information om hur varje aktör arbetar och vad som händer lokalt finns under fliken medverkande, under respektive medverkandeflik.

Här kan du ladda ner en broschyr som beskriver alla delar i arbetsmetoden 100% ren hårdträning. Ladda ner som pdf.