Stockholms län

Bakgrund:

STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention genom att utveckla och utvärdera metoder inom området. Arbetet kännetecknas av ett tätt samspel mellan praktik och forskning där kunskaperna från utvärdering omsätts till praktik och de praktiska metoderna utsätts för kritisk och konstruktiv granskning. År 2007 startade STAD arbetet med 100% Ren Hårdträning, en samverkansmodell för att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Bakgrunden till att arbetet startade var att vi såg att merparten av de insatser som hitills hade gjorts i Sverige för att förebygga användningen av anabola androgena steroider hade haft fokus på attitydförändring bland högstadie- och gymnasieelever och att det därför fanns ett behov av att utveckla andra förebyggande metoder. Då träningsanläggningar är en högriskmiljö för användning av dessa preparat, är det angeläget att utveckla förebyggande insatser i den miljön och att studera effekterna av dessa. Utgångspunkten i STADs arbete är modellen ”Community intervention” (lokalt förebyggande arbete) där forskning och praktik hör ihop.

Organisation:

Arbetet leds av STAD men i nära samarbete med träningsanläggningarna och övriga samverkanspartners. Till projektet finns en referensgrupp knuten och i den ingår representanter från träningsanläggningar, Stockholms Idrottsförbund, Länspolismästarens kansli, Haninge närpolis, Länsstyrelsen I Stockholms län, Miljöförvaltningen Stockholms stad, Idrottsförvaltningen Stockholms stad, Haninge kommun, Dopingjouren och STAD. Referensgruppen träffas 3-4 gånger per år.

Vårt arbete:

Utbildning

En viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna:

 • anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser
 • regelverk och policy och handlingsplan
 • kost och kosttillskott
 • motiverande samtal

Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett intyg.

Diplomering av träningsanläggningar

För att bli diplomerad och få plaketten 100% GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

 • Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100% Ren Hårdträning
 • Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal
 • Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat
 • Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet
 • Anläggningen ska ha en antidopningspärm
 • Anläggningen ska utse en antidopningsansvarig

Samarbete med polisen

Ett mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att regelbundet göra besök på träningsanläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande.

Media/PR

Inom arbetet genomförs regelbundet kampanjinsatser. Kampanjdelen - 100 % ren hårdträning vänder sig primärt till killar mellan 16-25 år som tränar på gym och som befinner sig i en kroppsfixerad miljö där dopningspreparat erbjuder en genväg till bekräftelse. Här vill vi lyfta fram ett hårt men äkta träningsideal som målgruppen kan identifiera sig med. Med utgångspunkt i träningskulturen förmedlas ett enkelt budskap: Riktig styrketräning handlar inte om vad man tar utan om vad man ger, alltså 100%.

Tanken bakom budskapet 100% Ren Hårdträning: I kampanjen pratar vi inte om dopning utan om ren hårdträning. Tanken med detta är att vi vill lyfta fram lösningen istället för problemet och målet är att stärka unga killar med en negativ attityd till dopning genom att peka på ett rent träningsideal; som är stenhårt och äkta. Vi pratar snarare om kropp, träning, manlighet och prestation än om dopning.

En del kanske upplever budskapet som kroppsfixerat, men för många i vår målgrupp är det viktigt med yta, kropp och skönhet. Respekterar vi inte det kommer de inte att lyssna på oss. Vi vill därför uppmuntra målgruppen att fortsätta att sträva efter samma mål, men att vägen dit ska vara fri från diverse tillskott och preparat. Vi vill stå på målgruppens sida.

Masskommunikation i form av hälsokommunikation kan sällan ändra beteenden. Det kan däremot stärka redan befintliga attityder och beteenden. Alltså vänder sig 100% Ren Hårdträning till dem som inte använder AAS, men som är i riskzon. Med budskapet vill vi stärka dem i sitt beslut att inte använda AAS, genom att lyfta fram och förespråka ett rent alternativ som bejakar målgruppens träningsideal. Målet med hela kampanjen är att få målgruppen själva ska bära budskapet: Riktig styrketräning handlar inte om vad man tar utan om vad man ger, alltså 100%.

Övriga insatser

Utöver utbildningar för personal på träningsanläggningar genomför vi även utbildningsinsatser för polisen hur de kan arbeta riktat mot dopning på träningsanläggningar.

Vi medverkar regelbundet och presenterar vårt arbete på konferenser och seminarier, både nationellt och internationellt.

Målsättning och framtid:

Arbetet syftar till att:

 • Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning
 • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat
 • Diplomera träningsanläggningar
 • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat
 • Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad

Målsättningen under de kommande åren är att fler träningsanläggningar i Stockholms län ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi stävar även efter att arbetet skall sprida sig och att preventionssamordnarna i Stockholms län skall ha en bra förebyggande metod mot dopning som de kan använda sig av i sitt arbete.

Dela