Sandvikens kommun

Bakgrund:

I Sandvikens kommuns Vision 2025 är livsmiljön i fokus för att medborgarna ska kunna leva i ett öppet, jämlikt och demokratiskt Sandviken. ”Vi ska må bra till kropp och själ”. Kommunfullmäktige målsättning under hållbar samhällsutveckling är ”Medborgarna i Sandviken upplever att de har en god fysisk, psykisk och social hälsa.” Hälsa och trygghet hör till de viktigaste grundstenarna i vårt samhälle. Det drogförebyggande arbetet i Sandvikens kommun syftar till att ge befolkningen möjlighet till en god livskvalitet. Detta ska ske genom såväl hälsofrämjande som förebyggande och behandlande insatser. Arbetet ska ha fokus på att både minska efterfrågan och begränsa tillgången/utbudet på tobak, alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande preparat. Arbetet ska i så stor utsträckning som möjligt ha stöd i vetenskaplig forskning och/eller väl beprövad erfarenhet. Särskilt viktigt är det att barn och unga får en trygg uppväxtmiljö och mår bra av att bo i Sandviken. Efter sommaren 2013 väcktes dopingfrågan på nytt i kommunen. Utifrån det inleddes ett samarbete mellan kommunala Parkbadet och kommunens drogförebyggare. Samarbetet utmynnade i att under slutet av 2013 gick Sandvikens kommun med i nätverket PRODIS. Syftet är att tillsammans men gymmen i kommun få bort och förebygga dopningsanvändandet. Under början av 2014 bjöds en tilltänkt referensgrupp in till ett första möte.

Organisation:

Projektledaren för PRODIS i Sandviken är Maria Donnerstål, samordnare för det drogförebyggande arbetet. Projektgruppen består av representanter från polismyndigheten, kommun, idrottförbund och Länsstyrelsen samt gymanläggningar.

Vårt arbete:

Projektgruppen har tagit fram en gemensam läges bild av dopningsanvändandet i kommunen. En nulägesbild ska kontinuerligt genoföras för att följa upp arbetet. Samarbetsavtal skrivs mellan kommun och gymanläggningar för att klargöra åtaganden av både kommun och anläggningen. Utbildningar ska genomföras kontinuerligt och stöttning i arbetet kring modellen 100% ren hård träning för att få gym diplomerade.

Målsättning och framtid:

Målet med arbetet är att bli en minska dopningsanvändandet i Sandvikens kommun. Vi vill även öka kunskapen kring dopning, kosttillskott och deras konsekvenser. Därmed också bidra till kommunens Vision 2025 ”Vi ska må bra till kropp och själ”.

Kontakt och information

Ann-Sofie Karlstedt
Samordnare för det drogförebyggande arbetet
ann-sofie.karlstedt@sandviken.se
Tel: 026-24 13 31

Dela