Lerums kommun

Bakgrund:

Samarbetet 100 % ren hårdträning Lerum syftar till att minska användningen och tillgången av hormonpreparat (anabola androgena steroider och tillväxthormon) på träningsanläggningar samt i samhället i stort i Lerums kommun. Samarbetet har funnits sedan 2012.

Organisation:

Samarbetet leds av Lerums kommun och genomförs i nära samarbete med polisen och deltagande träningsanläggningar. Till samarbetet finns en referensgrupp knuten. I referensgruppen ingår den lokala samordnaren från Lerums kommun, samt representanter från träningsanläggningarna, polisenhet Alingsås och kommunens beroendeenhet.

Vårt arbete:

Arbetet syftar till att:

 • Träningsanläggningarna ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot användning av hormonpreparat
 • Yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som använder hormonpreparat ska få en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
 • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på hormonpreparat

Träningsanläggningar Diplomering av träningsanläggningar För att bli diplomerad och erhålla loggan 100 % ren hårdträning ska anläggningen uppfylla följande kriterier:

 • Ansvarig personal och styrketräningsinstruktörer ska ha genomgått ovan beskrivna utbildning samt fått godkänt resultat på det skriftliga testet
 • De ska ha antagit den gemensamma policyn mot dopning som referensgruppen tagit fram
 • Skapat och antagit en handlingsplan mot dopning
 • Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av hormonpreparat
 • Samarbeta med polisen

Samarbete med polisen Anläggningarna som är med i samarbetet får en kontaktperson inom polisen. Till denna kontaktperson kan anläggningarna vända sig då de misstänker att en medlem bryter mot dopningslagen. Polisens uppgift är att regelbundet besöka anläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande. Vid skälig misstanke utför polisen dopningstester. Utbildning Alla deltagande träningsanläggningarna genomgår en utbildning bestående av:

 • Anabola androgena steroider - tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser
 • Regelverk och policy
 • Kost och kosttillskott
 • Motiverande samtal

Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Träningsanläggningarna har även fått skrifterna ”Mandom, mod och morske män”, ”Anabola, androgena steroider” samt ”Ren träning. En handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar.”

Gemensam avstängning från samtliga anläggningar Anläggningarnas medlemmar undertecknar ett dopningsavtal där de förbinder sig att avstå från bruk av dopningsmedel såvida inte dopningsmedlet ordinerats av läkare för medicinskt bruk. Vid påträffande av intag eller försäljning av dopningsklassat preparat kommer med omedelbar verkan avstängning under 24 månader att ske från alla träningsanläggningar i Lerum som vid tillfället är med i antidopningsamarbetet. Medlemmarna godkänner även att utföra dopningstest om så anmodas. Vid positivt test eller vägran att inom sju dagar utföra test sker avstängning under 24 månader enligt ovan angivna villkor. Avtalet möjliggör för anläggningen att informera övriga anläggningar i samarbetet om avstängning sker.

(2017-03-27. Provtagning är inte ett kommunalt ansvar utan ligger inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, varför kommunen ämnar omförhandla den delen av överenskommelsen med anläggningarna)

Övriga aktörer Utbildning av professionella Som en del i arbetet med att höja kunskapen och de dopningsförebyggande insatserna bland andra aktörer än träningsanläggningarna har föreläsningar om anabola androgena steroider samt kost och kosttillskott även erbjudits till skolkuratorer, skolsköterskor, idrottslärare, fritidspersonal, fältsekreterare, polis, primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, beroendeenhet, brottsofferjour, kvinnojour och räddningstjänst.

Ungdomsföreläsning Årligen får årskurs ett på gymnasiet en föreläsning om anabola androgena steroider samt kost och kosttillskott.

Målsättning och framtid:

 • Träningsanläggningarna i kommunen har ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning
 • Samtliga träningsanläggningar i kommunen är diplomerade och med i det lokala samarbetet som möjliggör gemensam avstängning vid dopningsbrott eller vägran att genomföra dopningstest
 • Ett aktivt samarbete är utvecklat mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat
 • Attitydförändring och ökad kunskap om hur dopning påverkar en relation (exempelvis våld i nära relationer och annan typ av brottslighet)
 • Ökad kunskap om tecken vid användandet av dopningspreparat
 • Färre ungdomar som provar dopningspreparat och använder kosttillskott
 • Ökad anmälan vid misstanke om dopning
 • Ökad medvetenhet om vart man kan vända sig för att anmäla dopningsbrott
 • Ökad medvetenhet om vart man kan vända sig för råd och stöd

Kontakt och information

Kent Knutsson
Samordnare
Lerum kommun
kent.knutsson@lerum.se

Dela