Göteborgs Stad

Bakgrund:

Göteborgs stad har under lång tid bedrivit ett framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete. Detta gäller dock inte det dopningsförebyggande arbetet som varit lite av "en vit fläck på kartan". För att få en bild av problematikens omfattning fick därför Socialresurs förvaltningen i uppdrag ett initiera en kartläggning där ett större antal gym medverkade, både kommunala och privata. Efter att resultaten från kartläggningen presenterats i februari 2014 vidtog arbetet med att formera en samverkansgrupp för dopningsförebyggande insatser. Denna grupp har nu verkat sedan 2015 och består bland annat av representanter från sjukvården, kommunens behandlingsmottagningar för vuxna, Mini-Maria mottagningarna (för yngre), polisen samt de flesta av gymkedjorna och Idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för driften av de kommunala gymmen.

Organisation:

Det övergripande ansvaret har legat på kommunen genom Socialresurs förvaltningen. De insatser som initieras är dock ett gemensamt ansvar för organisationer/verksamheter som medverkar i Samverkansgruppen.

Vårt arbete:

Samverkansgruppen har nu varit aktiv sedan 2015 och träffas på regelbunden basis. Ett av de första initiativen var att ta fram en broschyr med info om dopning och dess konsekvenser. Den tillhandahölls på samtliga gymedjor som ingår i Samverkansgruppen. Från 2016 och framåt har det också arrangerats ett antal halvdagsutbildningar plus fördjupningsutbildningar med inbjudna föreläsare om dopningsrelaterade ämnen. Dessa utbildningar vände sig till all gympersonal, behandlingspersonal från kommunans verksamheter, sjukvården, polisen, skolan m fl. Alla dessa tillfällen var välbesökta.

Målsättning och framtid:

Ett av de viktigaste målen är att få tillstånd en dopningsmottagning i Göteborgsområdet. Idagsläget är man tvungen att hänvisa patienter med dopningsproblem till mottagningen i Örebro vilket naturligtvis inte är tillfredställande. Ett första möte mellen kommunen, missbrukspsykiatrin och politiken har hållits där problematiken diskuterades. Alla  var positiva till att hitta en lösning på frågan så forsättning följer.

Vi har som målsättning att de gymkedjor som är med i Samverkansgruppen skall bli diplomerade enligt arbetsmodellen 100 procent ren hårdträning och en utbildning kommer att vara i mars månad 2018. Arbetet har påbörjats med at formulera ett avtal mellan polisen och gymkedjorna. Dessutom håller också tidigare nämda broschyr på att uppdaterats då nya gym tillkommit.

Kontakt och information

Sara Gunnarsson Forsberg
Utvecklingsledare
Göteborg stad
sara.gunnarsson.forsberg@socialresurs.goteborg.se
Jessica Andersson
ANDT-samordnare
Göteborg stad
Jessica.andersson@socialresurs.goteborg.se