Järfälla kommun

Logga

Bakgrund:

Järfälla kommun har arbetat med dopningsfrågan sedan en lång tid tillbaka men på senare år har arbetet avtagit. Från och med 2017 är kommunen åter igång med det förebyggande arbetet mot dopning. Järfälla kommun är med i nätverket PRODIS som en del av kommunens samlade ANDT-arbete. Kommunen anslöt sig 2017 för att aktivt förebygga och motverka användning av dopningspreparat i kommunen.

 

Organisation:

Arbetet samordnas av kommunens Preventionssamordnare. Idagsläget finns en referensgrupp för hela ANDT området till hjälp för arbetet men en önskan för framtiden är att starta upp ett nätverk för enbart dopningsfrågan. Ett nätverk med representanter från privata och föreningsdrivna träningsanläggningar, polismyndigheten och kommunen.

Vårt arbete:

En viktig del i arbetet är att diplomera träningsanläggningar

För att bli diplomerad och få plaketten 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

  • Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100 % ren hårdträning
  • Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal
  • Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat
  • Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet
  • Anläggningen ska ha en antidopningspärm
  • Anläggningen ska utse en antidopningsansvarig

En annan viktig del i arbetet är att lyfta de anläggningar som faktiskt har tagit ställning och arbetar aktivt mot dopning. 

Vi försöker också erbjuda olika föreläsningar på tema dopning, kost och kropp och kroppsideal för allmänheten, allt för att sprida kunskap och öka medvetenheten om dopning och dess beröringspunkter i samhället

Målsättning och framtid:

Målet är att starta upp ett lokalt nätverk i Järfälla och att kommunens alla gym är med och aktivt driver ett gemensamt dopningsförebyggande arbete. Arbetet ska också utgå från gymmens önskan och behov men även från aktuell forskning och lokal lägesbild.Detta uppnås genom att:

  • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat.
  • Diplomera träningsanläggningar.
  • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat.

Kontakt och information

Dela