Landskrona stad

Bakgrund:

I januari 2012 tog Friskis & Svettis kontakt med stadens folkhälsosamordnare med önskan att lyfta dopning frågan i ett större folkhälsosammanhang. Utifrån detta initiativ bildades en samverkansgrupp. Syftet med gruppen är att arbeta fram en struktur på hur vi lokalt kan förebygga och minska användandet av dopningsmedel. Detta genom att bland annat utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället, genomföra informationsinsatser kring effekterna av dopningsmedel och anordna utbildning för särskilt utvalda yrkesgrupper.

Organisation:

Samverkansgrupp för dopingpreventivt arbete leds av Landskrona stad. I dagsläget består gruppen av ANDT Koordinatorn, polisen och samtliga lokala gym i Landskrona stad.

Vårt arbete:

  • Samverkansgruppsgruppen träffas kontiunerligt under året. 
  • Det har genomförts en kartläggning på gymmen för att få en uppfattning kring utbredning av problemet i Landskrona.
  • Personal som är ny på gymmen eller inte genomgått Prodisutbildningen får möjligheter att gå den.
  • Arbete med att ta fram digital information till gymmens bildskärmar om doping och Prodis har påbörjats.
  • Informationsspridning på Landskronas karneval och Prodisveckan.
  • Dopningskontroller har genomförts på anslutna gym.

Målsättning och framtid:

Målet för nätverket är att verka för att Landskrona blir en kommun fri från dopingpreparat och med minskad användingen av kosttillskott och energidrycker.

Kontakt och information

Sofie Wilén
Koordinator
Landskrona stad
sofie.wilen@landskrona.se

Dela