Höganäs kommun

Bakgrund:

En lokal antidopningsamverkan i Höganäs kommun har funnits sedan hösten 2014. En projektgrupp finns för att driva arbetet framåt.

Organisation:

Projektledaren för PRODIS i Höganäs är Johanna Nilsson, ungdomssamordnare, Höganäs kommun.

Projektgruppen består av: Johan Herrström, områdespolis, Jonas Kihlman, antidopningsansvarig, Friskis och Svettis Höganäs, Eric Juelsson, Höganäs AB, Emma Nilsson, verksamhetschef, Höganäs sportcenter, Kristin Lilja/ Magnus Hällbjörk, Go Fitness i Höganäs, Anna Nordström, Nordic Wellness Höganäs, Ulf Frick, livsmedelsinspektör, Höganäs kommun, Anders Ståhl, ordförande i kultur- och fritidsutskott, Höganäs kommun.

Inbjudna att delta vid nätverksmöten är även idrottslärare från Höganäs gymnasieskola.

Vårt arbete:

Nuläge Arbetsgruppen har en gemensam lägesbild som innebär att dopning är en aktuell fråga att arbeta med och att ett förebyggande arbete bör bedrivas. Sakkunnig på Skåneidrotten uppskattar att mer än 15 % av de som går på gym i Höganäs kommun använder hormonrelaterade preparat.

Genomförande Arbeta enligt den nationella metoden PRODIS genom följande olika delar inom projektet; samverkan, uppföljning av arbetet, utbildning för personal på träningsanläggningar, arbete med policy och handlingsplan, diplomering av träningsanläggningar.

Tidsplan Varje år ses planeringen för antidopningsverksamheten över för att identifiera ndvändiga insatser.

Utbildning I maj 2017 anordnas en lokal dopningsutbildning för gympersonal.

Policy och handlingsplan Arbete med policy och handlingsplan ingår i arbetet som ska bedrivas för att ett gym ska kunna bli diplomerat.

Samverkan Flera nätverksträffar per år hålls för utbyte av information och initierande av insatser.

Diplomering Efter att nyckelpersoner på ett gym har gått PRODIS-utbildning samt lämnat in policy och handlingsplan kring antidopningsarbetet sker en diplomering av gymmet. Diplomeringen följs även upp årligen för att stämma av så att utbildad personal finns kvar eller att utbildning sker av ny personal.

Uppföljning En uppföljning av det arbete som utförts ska göras årligen.

Målsättning och framtid:

Syftet med arbetet med PRODIS i Höganäs är att öka kunskapen om dopningsmedel och dess hälsoeffekter och på så sätt förbygga användning av dopningsmedel av olika slag. Gympersonal är en av de grupper som kommer i kontakt med personer som använder dopningsmedel. Personalen behöver därför kunskap för att dels kunna bemöta de problem som användandet kan föra med sig men även för att kunna förebygga att fler börjar använda dopningsmedel. Genom ökad kunskap bland gymägare och gympersonal är målet att minska antalet personer som börjar använda dopningsmedel.

Kontakt och information

Johanna Nilsson
Ungdomssamordnare
Höganäs kommun
johanna.k.nilsson@hoganas.se

Dela