Om PRODIS

Bild Om PRODIS

PRODIS - Prevention av dopning i Sverige

Ansluta sig till nätverket

För starta upp ett lokalt anti-dopningsarbete enligt metoden 100% Ren Hårdträning så rekommenderar vi att först se under fliken över medverkande, ifall ditt län eller kommun redan arbetar aktivt så hänvisar vi till att en kontakt tas med dem först. Sedan är du välkommen att kontakta oss för att boka in utbildningar och för stöd att starta upp arbetet. För att underlätta arbetet har vi utvecklat en webbaserad vägledning för nya samordnare som du hittar här.

Uppföljning 2017-2018

Uppföljningen av nätverket PRODIS under 2017 visar att arbetet med 100%  Ren Hårdträning utvecklas och fortsätter spridas. När det gäller implementering av metoder så går lättare när det råder kontinuitet, finns engagemang, resurser och framförallt fungerande samverkan. För PRODIS och arbetet mot dopning är Polisen en viktig aktör för att samverkan och nätverken skall fungera tillfredsställande och inte minst för gymmens förtroende av arbetet. Mycket har hänt under året som gått och fler kommuner och län har tillkommit samt en del nya lösningar för att få arbetet att fungera. Vi välkomnar bland annat Västra Götaland till PRODIS som är ett stort län som tidigare inte varit med, mindre kommuner som Hudiksvall samt SAIF (studenternas allmänna idrottsförening) som har 95 föreningar på högskolor och universitet i Sverige.

Vidare har nytt informationsmaterial tagits fram under 2017 och 2018. Bland annat har vi tagit fram en ny webbplats renhardtraning.se som vänder sig till gym/träningsanläggningar och allmänheten, och 100% Ren Podd har startats. En av de stora utmaningarna är och har varit att rekrytera fler nya samordnare som arbetar med 100% samt nya samordnare som tar vid när de tidigare byter tjänst. Därför har en webbaserad vägledning för utbildning av samordnare producerats, den innehåller en kort kunskapsdel, en inspirationsdel och en checklista för hur man kommer igång och upprätthåller arbetet med 100%.

Gymutbildningen är ytterligare ett exempel på ett utvecklingsområde som många nätverk har önskemål om. Det är svårt för flera att anordna utbildningar på grund av orsaker som stora avstånd, bristande resurser, för få deltagare och stor personalomsättning på träningsanläggningarna. Under 2018 kommer det därför att produceras en webbaserad grundutbildning vilket kommer att möjliggöra för betydligt fler att få gå utbildningen, samt att det blir mer kostnadseffektivt och jämnare kvalitet för alla.

Syfte

Syftet med nätverket PRODIS, är att utveckla och sprida 100% Ren Hårdträning, en arbetsmetod för att förebygga och minska användningen av Anabola Androgena Steroider och andra dopningspreparat. Utgångspunkten i arbetet är modellen Community based intervention (lokalt förebyggande arbete) där forskning och praktik hör ihop. Vi upplever att det finns ett fortsatt stort behov att utveckla dopningsförebyggande metoder, även om det idag finns lovande ansatser från flera håll i landet. Om kommuner, län och idrottsförbund som arbetar förebyggande mot dopning samverkar kring detta så blir effekterna större än om man arbetar var och en på sitt håll. Det unika med PRODIS är den samverkan som har skapats mellan olika myndigheter och organisationer, vilket gynnar ett hållbart och långsiktigt arbete.

Utöver detta syftar arbetet i PRODIS till att bidra till en nationell kunskapsuppbyggnad som kan spridas till övriga kommuner i landet.

Alla insatser i PRODIS bedrivs lokalt utifrån respektive län/kommuns förutsättningar. Lokalt sker det även ytterligare insatser än de ovan nämnda. Mer information om hur varje aktör arbetar och vad som händer lokalt finns under fliken medverkande, under respektive medverkandeflik. 

Bakgrund

PRODIS bildades år 2008 på initiativ från STAD. Inledningsvis ingick Stockholms län, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Malmö stad i nätverket. År 2009 utvidgades nätverket med Norrbottens län, Kronobergs län och Dopingjouren. År 2011 fick STAD ett uppdrag av dåvarande Statens folkhälsoinstitut att samordna nätverket och det utvidgades ytterligare till att även omfatta Västernorrlands län, Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län och Kungsbacka kommun. Under de år som nätverket har funnits har antalet kommuner och län som ingår i nätverket utökats konstant och ambitionen för PRODIS under de kommande åren är att få med alla län och dess kommuner i nätverket. Nätverket PRODIS har under de senaste åren utvecklats och gått från att vara ett projekt till att bli ett stort nationellt utvecklingsarbete för hur problemet dopning i samhället skall hanteras över organisations och myndighetsgränser, till nytta både för individen och för samhället.

Dela