Metoden 100% Ren Hårdträning

100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan mer berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Huvudkomponenterna i arbetsmetoden

 • Utbildning av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.
 • Diplomering av träningsanläggningar. För att bli diplomerad måste träningsanläggningen uppfylla följande kriterier: utbildat personalen, utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och personal, ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar dessutom ett samarbete med Distriktsidrottsförbundet, utsett en antidopningsansvarig på anläggningen.
 • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Utbildning av nyckelpersoner

En av de viktigaste delarna i arbetsmetoden är utbildningsdelen. En samverkansgrupp i län eller kommun ska anordna och erbjuda utbildning för personal på träningsanläggningar och minst en utbildning per år ska genomföras.

Utbildningen ska omfatta följande utbildningsblock

 • Anabola androgena steroider – tecken och symptom
 • Kost och kosttillskott
 • Lagar & kontroller, tester idrott/samhälle
 • Policy och handlingsplan
 • Samtalsmetodik (hur når jag fram och skapar kontakt )
 • Skriftlig kunskapsöversik

Utbildningskrav

Alla nyckelpersoner på respektive träningsanläggning ska utbildas. Med nyckelpersoner avses ansvarig/a från styrelse vid ett föreningsdrivet gym, ägare/områdeschefer, platschef, träningsansvariga, antidopningsansvarig/a samt regelbunden återkommande personal som arbetar i gymmet (PT etc.) eller i receptionen, 20 timmar i veckan eller mer.

Detta är minimikravet, vill man utbilda er personalgrupper inom sin anläggning är det välkommet.

Diplomering av träningsanläggningar

Träningsanläggningar som arbetar utifrån arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning kan bli diplomerade 100% gym. Diplomeringen omfattar alla typer av träningsanläggningar, kommunala, föreningsdrivna och privata. För att förtydliga träningsanläggningarnas och samverkansgruppens åtaganden gällande diplomeringen rekommenderas ett samverkansavtal mellan träningsanläggning och samverkansgrupp.

Diplomeringskravet består av fem delar

 • Kontinuerlig utbildning av personal
 • Utarbetat en policy och en handlingsplan mot dopning
 • Ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar, dessutom ett samarbete med Distriktsförbund
 • Utsett en antidopningsansvarig på varje träningsanläggning
 • Antidopningspärm ska finnas på anläggningen

När samtliga diplomeringskrav är uppfyllda får träningsanläggningarna en diplomeringsplakett med årsmärkning. Diplomeringsplaketten utfärdas av PRODIS. Det finns också möjlighet till en årsmärkning med en lokal logga/ kommunlogga om så önskas. Diplomeringsplaketter och PRODIS årsmärkningar kan beställas av samordnaren för PRODIS.

Utveckling av ett aktiv samarbete

Bilda en lokal samverkansgrupp för arbetet i kommunen. I samverkansgruppen bör det sitta en ansvarig projektledare för arbetet, representanter från de träningsanläggningar som vill arbeta med metoden, lokal polis och andra berörda lokala aktörer. Samverkansgruppen träffas regelbundet. Om arbetet sker på kommunnivå är det den lokala samverkansgruppen som tar beslut om vilken/vilka organisationer som ska vara ansvarig för diplomering av träningsanläggningar och uppföljning av arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning i kommunen. Drivs arbetet på länsnivå bör det, förutom lokala samerkansgrupper, även bildas en styrgrupp med berörda aktörer på länsnivå.

Det är i styrgruppen som arbetet i de lokala samverkansgrupperna förankras. Länsstyrelsen, landstinget, kommunen, Polisen, träningsbranschen och distriktsidrottsförbund bör vara representerade i styrgruppen. För att bredda kompetensen i gruppen kan med fördel även representanter från andra myndigheter eller organisationer ingå. Om arbetet sker på länsnivå är det styrgruppen som tar beslut om vilken/vilka organisationer som ska vara ansvarig för diplomering av träningsanläggningar och uppföljning av arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning i länet. Gruppen bör sammankallas minst två gånger per år.

Varje samverkansgrupp ska i möjligaste mån i början av sitt arbete (innan några insatser påbörjats) genomföra en kartläggning över användningen av anabola androgena steroider (AAS) på träningsanläggningarna i länet/kommunen. Detta för att möjliggöra uppföljande studier och utvärdering av arbetet.

Läs mer om metoden här.

 

Dela