Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS-användning på gym

David Hoff, lektor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, har skrivit rapporten "Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS-användning på gym". Rapporten är en intervjustudie av personer som använt anabola androgena steroider (AAS) eller andra dopningsmedel.
I studien undersöks bruket i relation till positiva effekter samt negativa konsekvenser i form av aggressivitet och våld, blandmissbruk, beroende, kriminalitet och depression. Informanternas berättelser analyseras även i relation till revansch (för mobbning och kränkningar) och i relation medikaliseringen av samhället.
Bakgrunden till rapporten är det begränsade kunskapsläget om dopningsbruk utanför tävlingsidrotten och studien har finansierats av Folkhälsomyndigheten.
De viktigaste slutsatserna är att bruk av AAS hade positiva effekter i relation till intensiv träning enligt informanterna – upplevelse av extrem styrka (”pump”). Men det rapporterades också ett flertal negativa effekter som drabbat några informanter i studien – narkotika- och alkoholmissbruk, kriminalitet och skador/sjukdomar. Dock är skillnaderna mellan informanterna påtaglig; några upplevde få negativa konsekvenser och levde ordnade liv. Det som var intressant var den drivkraft av revanschlusta på grund av mobbning och kränkningar i skola och uppväxtmiljö som flera av informanterna gav uttryck för, som bakgrund till kroppsbyggande och AAS-bruk.
Teoretiskt diskuteras den ”medikaliserade individen” som en pendang till det medikaliserade samhället. Flera av informanterna hade stor preparatkännedom och hade anammat ett ”medicinskt” tänkande där de använde olika typer av mediciner, narkotika, dopningsmedel, kosttillskott och en sträng kostregim för att styra sin kropp, sina känslor och sin identitet.
Läs rapporten i sin helhet här